© KFK Krystyna 2024 
16 czerwiec 2024
Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem usług
Prowadzenie ksiąg handlowych

Uprawnieni do korzystania z ulgi

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

  • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2010 r. W 2010 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 395,10 zł

Okres korzystania z ulgi

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy.

Składki za 2010 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr. konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
117,11 zł 107,43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr. konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
233,32 zł 233,32 zł
Razem 350,43 zł 340,75 zł