© KFK Krystyna 2024 
16 czerwiec 2024
Kto i kiedy może skorzystać z dotacji?
Prowadzenie ksiąg handlowych

CHCESZ ZATRUDNIĆ NOWEGO PRACOWNIKA SKORZYSTAJ Z DOTACJI

Obowiązująca od dnia 01.06.2004r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.nr 99, poz. 1001. z 2004r.) wprowadziła obok już istniejących, nowe formy wsparcia dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. Obecnie pracodawcy mogą korzystać min: z takich instrumentów rynku pracy jak:

Prace interwencyjne- pracodawca otrzymuje zwrot kosztów średnio 600zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy

Do prac interwencyjnych mogą być skierowani bezrobotni w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy:
 • bezrobotni do 25 roku życia
 • bezrobotni długotrwale
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
 • bezrobotni samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia
 • bezrobotni niepełnosprawni

Pracodawca może być organizatorem prac interwencyjnych, jeżeli:
 • w okresie ostatnich 12 miesięcy, liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat u niego pracowników nie uległa zmniejszeniu
 • nie zalega z opłatami ZUS i US
 • nie jest w stanie likwidacji lub upadłości
 • podstawą działalności gospodarczej nie jest transport, przemysł stoczniowy lub górniczy

Refundacja składki na ubezpieczenia społeczne 2500,00 zł

Istnieje możliwość jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy:
 • pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, co najmniej 12.miesięcy.
 • po upływie 12.miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony

Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.